اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه آموزش زبان انگلیسی

سید محمد علی سوزنده فر
استادیار
آموزش زبان انگلیسی
علی پوردریایی نژاد
دانشیار
زبان و ادبیات انگلیسی
سیما صادقی
_
آموزش زبان انگلیسی
پروانه زارعی پور
_
زبان شناسی
محمدرضا عادلی
_
زبان وادبیات انگلیسی
فریبا چمنی
_
آموزش زبان انگلیسی