اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه تربیت بدنی

مسعود خرسندی کلور
مربی
تربیت بدنی و علوم ورزشی
مریم مزیدی
مربی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی
محمدامین دلاوری
مربی
تربیت بدنی وعلوم ورزشی
اعظم عباس زاده
_
تربیت بدنی وعلوم ورزشی