اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه جغرافیا

مهدی میرزاده کوهشاهی
استادیار
جغرافیای انسانی
مسعود بختیاری کیا
استادیار
سیستم‌های اطلاعات مکانی
اسداله خورانی
دانشیار
جغرافیای طبیعی
محمد اکبریان
استادیار
جغرافیای طبیعی
عباس مرادی
استادیار پایه ۴
مدیریت وبرنامه ریزی محیط زیست
علی شهدادی
_
جغرافیای-انسانی