اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه زبان و ادبیات فارسی

زهرا انصاری
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
حسین میرزا نیک نام
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
عاطفه جمالی
استادیار
زبان وادبیات فارسی
حشمت الله آذرمکان
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
نجمه دری
_
زبان و ادبیات فارسی
اسدالله نوروزی
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
فرامرز خجسته
استادیار
زبان و ادبیات فارسی
فرانک جهانگرد
_
زبان و ادبیات فارسی
مصطفی صدیقی
دانشیار
زبان وادبیات فارسی
منصور لوایی
_
تاریخ-تاریخ عمومی جهان
جواد دهقانیان
_
زبان و ادبیات فارسی