اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه صنایع دستی

یوسف   امینی
مربی
صنایع دستی
ارشیا امینی
مربی
صنایع دستی
زهره مرادی
مربی
صنایع دستی
نادر کمالی
_
صنایع دستی