اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه علوم اجتماعی

مصطفی ظهیری نیا
دانشیار
جامعه شناسی
یونس دانش
مربی
علوم اجتماعی
هدایت اله نیکخواه
استادیار
جامعه شناسی
یاسر رستگار
استادیار
جامعه شناسی
محمود رئوفی
_
علوم اجتماعی