اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه مشاوره و روانشناسی

سیدرضا فلاح چای
دانشيار
روانشناسی
سید عبدالوهاب سماوی
استادیار
روانشناسی
اقبال زارعی
_
روانشناسی
سمانه نجارپوریان
استادیار
مشاوره
کوروش محمدی
_
روانشناسی
علی اکبر شیخی فینی
_
فلسفه تعلیم وتربیت
علی نیک بخت
_
روانشناسی
حسین زینلی پور
_
مدیریت آموزشی
موسی جاودان
_
روانشناسی