اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه معارف

مهدیه السادات عمرانی
_
الهیات ومعارف اسلامی
عبدالعلی کناری زاده
مربی
فلسفه
محسن ابراهیمی
_
الهیات ومعارف اسلامی