اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم انسانی، گروه معارف

عبدالعلی کناری زاده
مربی
فلسفه
مهدیه السادات عمرانی
_
الهیات ومعارف اسلامی
محسن ابراهیمی
_
الهیات ومعارف اسلامی