اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه زیست

نرگس امراللهی بیوکی
استادیار
زیست شناسی دریا
مرتضی یوسف زادی
دانشیار
زیست شناسی
احمد همایی
استادیار
بیوشیمی
موسی کشاورز
استادیار
زیست شناسی دریا
محمدشریف رنجبر
استادیار
زیست شناسی دریا
محمدرضا طاهری زاده
استادیار
جانورشناسی
عدنان شهدادی
استادیار
زیست شناسی- بیوسیستماتیک جانوری
غلامرضا نورزاد
_
بیولوژی
هادی دهقانی
مربی
زیست شناسی دریا