اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیلات

آرش اکبرزاده
دانشیار
شیلات - ژنتیک و بیوتکنولوژی آبزیان
ابوالفضل ناجی
استادیار
محیط زیست
احسان کامرانی
استاد
شیلات
ایمان سوری نژاد
دانشیار
شیلات
زهرا قاسمی لله وجه سری
استادیار
محیط زیست
احمد نوری
استادیار
شیلات
لیلا عبدلی
مربی
زیست شناسی دریا-جانوران دریا
محسن صفائی
_
زیست شناسی دریا-جانوران دریایی
مسلم دلیری
استادیار
شیلات - صید و بهره برداری آبزیان