اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه شیلات

آرش اکبرزاده
استادیار
شیلات
ابوالفضل ناجی
استادیار
محیط زیست
احسان کامرانی
استاد
شیلات
ایمان سوری نژاد
استادیار
شیلات
زهرا قاسمی لله وجه سری
استادیار
محیط زیست
لیلا عبدلی
مربی
زیست شناسی دریا-جانوران دریا
احمد نوری
استادیار
شیلات
محسن صفائی
_
زیست شناسی دریا-جانوران دریایی
مسلم دلیری
استادیار
شیلات - صید و بهره برداری آبزیان