اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه آمار

حسین  زمانی
استادیار
آمار
مجید هاشم پور
استادیار
آمار
عباس افتخاریان
_
آمار ریاضی
مهدی امیری
استادیار
آمار