اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه آمار

حسین  زمانی
استادیار
آمار
مجید هاشم پور
استادیار
آمار
مرضیه شکاری چاهستانی
استادیار
آمار
عباس افتخاریان
استادیار
آمار
مهدی امیری
استادیار
آمار