اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

محمودرضا غلامی
مربی،پایه 34
ریاضی
 احمد  احمدی
استادیار
ریاضی
مجید کریمی
استادیار
ریاضی
علی حاجی زمانی
استادیار
ریاضی
سمیه میرزاده کوهشاهی
استادیار
ریاضی
فخرالدین محمدی
دانشیار
ریاضی کاربردی
جواد فتحی
استادیار
ریاضی
سهراب استادهادی دهکردی
استادیار
ریاضی
مصطفی زنگی آبادی
استادیار
ریاضی
مسعود هاوشکی
دانشیار
ریاضی محض
مریم اسماعیلی
استادیار
ریاضی محض