اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی

 احمد  احمدی
استادیار
ریاضی
محمودرضا غلامی
مربی،پایه 34
ریاضی
مجید کریمی
استادیار
ریاضی
سمیه میرزاده کوهشاهی
استادیار
ریاضی
علی حاجی زمانی
استادیار
ریاضی
فخرالدین محمدی
دانشیار
ریاضی کاربردی
جواد فتحی
استادیار
ریاضی
سهراب استادهادی دهکردی
استادیار
ریاضی
مصطفی زنگی آبادی
استادیار
ریاضی
مریم اسماعیلی
استادیار
ریاضی محض
مسعود هاوشکی
دانشیار
ریاضی محض