اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه زمین شناسی

غلامرضا قدمی
استادیار
زمین شناسی
مهدی مسعودی
استادیار
زمین شناسی
پیمان رضائی
استادیار
زمین شناسی
سیدمحسن مرتضوی راوری
دانشیار
زمین شناسی-پترولوژی
محمد پوستی
استادیار
زمین شناسی- مدیرگروه
حسین غلامعلیان
دانشیار
زمین شناسی
منصور قربانی
_
زمین شناسی
غلامعباس اسدپور
استادیار
زمین شناسی