اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه شیمی

آرش قادری
استادیار
شیمی
معروف  زارعی
دانشیار
شیمی
فائضه ثمری
استادیار
شیمی
سمیه دیانت
استادیار
شیمی
سید مصیب  دریانورد
استادیار
شیمی
عبدالواحد رحمانی
دانشیار پایه 41
شیمی تجزیه
اصغر حسینیان
استادیار
شیمی
سید مصطفی حسینی
استادیار
شیمی