اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم پایه، گروه فیزیک

محسن فرخی
استادیار
ژئوفیزیک
وحید عامری سیاهویی
استادیار
فیزیک
محمد کاوئی
استادیار پایه 34
ژئوفیزیک گرایش زلزله شناسی
محمد حامدپوردارابی
استادیار
ژئوفیزیک
عباس غلام زاده
استادیار
ژئوفیزیک - زلزله شناسی
ابوالحسن غیبی
استادیار
فیزیک
محمود صادقی
_
فیزیک اتمی، فوتونیک
سمیه بهشتی
_
فیزیک
علیداد عسکری
_
فیزیک گرایش ذرات بنیادی