اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق و الکترونیک

احمد حاتم
استادیار (مدیرگروه)
برق- مخابرات
علیرضا نصیری
استادیار
مهندسی برق
عباس حریفی
استادیار
مهندسی برق
نصراله صحراگرد
استاديار
مهندسی برق
شهرام گلزاری هرمزی
استادیار
مهندسی کامپیوتر
علیرضا شیخی فینی
استادیار
مهندسی برق
محمدرضا سمتی
استادیار
الکترونیک
احمد باران زاده
استادیار
مهندسی برق
منصوره شریف زاده لاری
استادیار
مهندسی برق-الکترونیک
فرزان رشیدی
استادیار
مهندسی برق
عبداله خلیلی
استادیار
مهندسی کامپیوتر
سید حسن دریانورد
استادیار
مهندسی برق-الکترونیک