اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی برق و الکترونیک

احمد حاتم
استادیار (مدیرگروه)
برق- مخابرات
علیرضا نصیری
استادیار
مهندسی برق
عباس حریفی
استادیار
مهندسی برق
نصراله صحراگرد
استاديار
مهندسی برق
شهرام گلزاری هرمزی
_
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی
علیرضا شیخی فینی
استادیار
مهندسی برق
محمدرضا سمتی
_
الکترونیک
احمد باران زاده
_
مهندسی برق
فرشاد خون جوش
_
مهندسی کامپیوتر-سخت افزار
سید امین موسوی
_
مهندسی برق-کنترل
منصوره شریف زاده لاری
_
مهندسی برق-الکترونیک
رضا یزدان پناه
_
مهندسی برق - قدرت