اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی صنایع

حمیدرضا عسکرپور
استادیار
مهندسی صنایع
یوسف ربانی
استادیار
مهندسی صنایع
مهدی حاجی عبدالرسولی
استادیار
مهندسی پلیمر
محمدهادی نیکوفکر
_
مهندسی صنایع-صنایع
علی فتی
_
مهندسی مکانیک
حسن زارعی
_
مهندسی صنایع
فضل اله آقامحمدی
_
مهندسی صنایع
فرحروز محمدلو
_
مهندسی صنایع-صنایع
حمیدرضا عسکرپور
_
مهندسی صنایع-صنایع