اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی عمران

محمد امیری
استادیار
مهندسی عمران-خاک و پی
عادل عساکره
استادیار
مهندسی عمران-ژئوتکنیک
سیروس ارشادی
استادیار
عمران-عمران
محمدطاهر کمالی
دانشیار
مهندسی عمران
محمدرضا محمدی زاده
استادیار
مهندسی عمران-سازه
بابک شکرالهی زاده حاجی آبادی
_
مهندسی عمران-سازه
شهره شاهنوری
_
فناوری ساختمان
بهزاد کلانتری
استادیار
مهندسی عمران
امیر شریف احمدیان
_
مهندسی عمران
مسعود دهقانی
_
مهندسی عمران-مکانیک خاک وپی
مجتبی تجزیه چی
_
مهندسی عمران
عبدالصالح مظاهری
_
راه وساختمان