اعضاء هیأت علمی دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک

پویان ادیبی
استادیار
مهندسی مکانیک
عبدالحمید انصاری نسب مینابی
مربی
مهندسی مکانیک
یونس بخشان
دانشیار
مهندسی مکانیک
سیدجلال همتی
استادیار
مهندسی مکانیک-ساخت و تولید
سعید نیازی
_
مهندسی هوافضا
محمدعلی میرزایی خلیل آبادی
استادیار
مهندسی مکانیک
احسان عابدینی
استادیار
مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی
جمشید خورشیدی مال احمدی
استادیار
مهندسی شیمی
طالب زارعی
استادیار
مهندسی شیمی
ستار متدین
_
مهندسی مکانیک
سیامک لشکری
_
مهندسی شیمی