اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه باغبانی

حنانه محمدی کنگرانی
_
جنگلداری
سمیه رستگار
استادیار
مهندسی کشاورزی
مهرنوش نیکویی
استادیار
مهندسی کشاورزی-گیاهپزشکی
منصوره شمیلی
استادیار
کشاورزی-علوم باغبانی
سمیه رستگار
_
علوم باغبانی-میوه کاری
غلامرضا شریفی سیرچی (کتاب بیوتکنولوژی در باغبانی)
دانشیار
بیوتکنولوژی
محی الدین رحیمی سورویی
_
مهندسی دریا
خدیجه عباس زاده
_
مهندسی بیوتکنولوژی
احمد نوحه گر
_
جغرافیای طبیعی
داوود صمصام پور
_
اصلاح نباتات ژنتیک مولکولی
ام البنین بذرافشان
_
مهندسی کشاورزی-آبخیزداری