اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه بیابان زدایی