اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیز داری

حمید غلامی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی
ام البنین بذرافشان
استادیار
علوم و مهندسی آبخیزداری
یحیی اسماعیل‌پور
استادیار
مهندسی منابع طبیعی - مرتع‌داری
مرضیه رضایی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی
دکتر رسول مهدوی
دانشیار - معاون آموزشی و پژوهشی دانشکده
مهندسی منابع طبیعی و ژئومورفولوژی
حسن وقارفرد
دانشیار
عمران- مدیریت منابع آب
مهدی بی نیاز
_
مهندسی منابع طبیعی
نوازاله مرادی
_
مهندسی منابع طبیعی
ارشک حلی ساز
استادیار
منابع طبیعی