اعضاء هیأت علمی دانشکده مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، گروه مرتع و آبخیز داری

ام البنین بذرافشان
استادیار
علوم و مهندسی آبخیزداری
حمید غلامی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی-بیابان زدایی
یحیی اسماعیل‌پور
استادیار
مهندسی منابع طبیعی - مرتع‌داری
مرضیه رضایی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی
دکتر رسول مهدوی
استادیار
مهندسی منابع طبیعی و ژئومورفولوژی
مهدی بی نیاز
_
مهندسی منابع طبیعی
نوازاله مرادی
_
مهندسی منابع طبیعی
حسن وقارفرد
استادیار
مهندسی عمران-منابع آب
ارشک حلی ساز
استادیار
منابع طبیعی