اعضاء هیأت علمی دانشکده علوم و فنون دریایی، گروه علوم غیر زیستی

مهرناز فرزین گهر
استادیار
مدیریت کنترل آلودگی و محیط زیست دریا
مریم سیوف جهرمی
استادیار
فیزیک دریا
زینب بهمن زاده
_
مهندسی عمران- سازه های دریایی
مهدی محمد مهدیزاده
استادیار
فیزیک دریا
مریم راه بانی
_
فیزیک دریا
مریم رضازاده
استادیار
هواشناسی
حسین ملکوتی
_
علوم وتکنولوژی محیط زیست